Generalforsamling Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl
Mandag den 2. oktober 2023 – Aalborg

REFERAT

Valg af dirigent og referent

Dirigent og referent: Anders Grejs blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning 2023

Afviklingen af Intensiv Symposiet 2023 var traditionen tro tilbage i uge 4.

Tilslutningen var god både fra firmaer og deltagere og alle var i godt humør og Symposiet blev afviklet i bedste orden.

Bestyrelsen har arbejdet godt og konstruktivt og vi afholder on-line møder og 2 bestyrelsesmøder årligt. Disse afvikles med fysisk fremmøde lige som generalforsamlingen. 

Foreningens medlemstal er uændret stabilt, og som altid vil jeg pointere vigtigheden af, at vi i bestyrelsen fortsat arbejder med at udbrede kendskabet til Foreningen og få nye medlemmer.

Afviklingen af Symposiet gav i år underskud men ikke af en størrelsesorden der er kritisk. Bestyrelses opfordres til at udvise økonomisk ansvarlighed så den samlede økonomi for Foreningen forbliver sund.

Årligt uddeles økonomisk støtte i henhold til vedtægterne. Foreningen giver uændret støtte til forskning, fripladser til YL til deltagelse i Symposiet, Guideline mødet og afholdelse af EDIC/SSAI netværksmøde samt i år også et Forskningsnetværksmøde.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i kongresser, både nationalt og internationalt som inspiration til fremtidige emner og foredragsholdere.

Jeg håber bestyrelsen vil gøre brug af dette.

Til sidst vil jeg sige jer alle en kæmpe tak for den store arbejdsindsats i lægger i bestyrelsesarbejdet. I gør afholdelse af Symposiet muligt – TAK

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

  • Formanden gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden anmærkninger
    • Negativt resultat skyldtes primært mange deltagere på Symposiet 2023
  1. Valg af bestyrelse
    1. På valg: Marianne Simonsen, Lars Hein og Anders Grejs
  • På valg: Marianne Simonsen, Lars Hein og Anders Grejs
    • Alle 3 ønskede genvalg og blev genvalgt til bestyrelsen enstemmigt
  • Formand Marianne Simonsen ønskede at fratræde som formand efter over 10 års betroet tjeneste. Anne Craveiro Brøchner blev valgt enstemmigt

Valg af revisor

BS revision blev genvalgt.

DSIT skal udgå af vedtægterne

Da DSIT ikke længere er en aktiv forening blev der af formanden rejst forslag om, at slette tilknytning til DSIT, herunder lave ændring i paragraf 3 i vedtægterne. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag

Ingen modtaget.

Eventuelt

Intet under eventuelt.