Generalforsamling 2020
Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl 

Referat
Generalforsamling Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl
Fredag den 23. oktober 2020 kl. 14.30 på Hindsgavl

 Valg af dirigent og referent.

Nanna Reiter blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt jf. foreningens vedtægter.

Anders Grejs blev valgt som referent

Formandens beretning:

Intensiv Symposiet 2020 blev igen afviklet med stor tilfredshed blandt både deltagere og udstillere. Efterfølgende har covid-19 ramt verden, og bestyrelsen har besluttet at aflyse Intensiv Symposiet 2021.

Jeg forventer det bliver en spændende og større opgave for bestyrelsen at arbejde med programmet for Intensiv Symposiet 2022, da vi så kan fejre 20-års jubilæum.

Foreningens medlemstal er stabilt, og det er vigtigt at vi i bestyrelsen fortsat arbejder med udbredelsen af kendskab til Foreningen og få nye medlemmer. Medlemskab er fortsat gratis.

Økonomien er sund og der uddeles årligt økonomisk støtte i henhold til vedtægterne.Foreningen giver aktuelt støtte til forskning, 10 fripladser til YL til deltagelse i Symposiet, Guideline mødet og sidste år afholdelse af EDIC netværksmøde.

Når det igen bliver muligt, vil jeg opfordre bestyrelsens medlemmer til at deltage i internationale kongresser for at hente faglig inspiration og pleje netværk

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet blev gennemgået af formanden og godkendt uden anmærkninger.

Valg af bestyrelse

På valg

 • Nanna Reiter genvalgt

Ikke på valg

 • Lars Hein
 • Marianne Simonsen
 • Bodil Steen Rasmussen
 • Anders Morten Grejs

Valg af revisor

Enighed om at fortsætte med BS Revision i Horsens

Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer under paragraf 6:

 • “Ændre valg af bestyrelsesmedlemmer således det tilstræbes, at der er ca 50% hvert andet år.”
  • Enstemmigt vedtaget
  • Generalforsamlingen vedtager at Bodil Steen Rasmussen hermed genvælges for 2 år.
 • Ændre vedtægter således, at medlemstallet justeres til 5-8 personer.
  • Enstemmigt vedtaget

 

Eventuelt

Intet

Dirigenten takker af for god ro til generalforsamlingen og giver ordet tilbage til formanden.

/23.10.20 AG