Generalforsamling Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl
Torsdag d. 4. november 2021 på Hindsgavl Slot

REFERAT

1. Valg af dirigent og referent
Lars Hein blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt. Bestyrelsen har på forhånd godkendt afholdelsen 4 dage senere end vedtægterne foreskriver. Anders Grejs blev valgt som referent.

2. Formandens beretning
I år er der et nyt medlem der stiller op til valg, og bestyrelsen glæder sig og ser frem til et frugtbart samarbejde.

Foreningens medlemstal er uændret stabilt, og igen i år vil jeg pointere vigtigheden af, at vi i bestyrelsen fortsat arbejder med at udbrede kendskabet til Foreningen og få nye medlemmer. Medlemskab er gratis.

Økonomisk havde Foreningen, som ventet, underskud sidste år men økonomien er fortsat sund og der uddeles årligt økonomisk støtte i henhold til vedtægterne. Foreningen giver aktuelt støtte til forskning, 10 fripladser til YL til deltagelse i Symposiet, Guideline mødet og afholdelse af SSAI/EDIC netværksmøde.

Jeg vil som formand for Foreningen opfordre bestyrelsens medlemmer til at deltage i internationale kongresser for at hente faglig inspiration og netværke, og jeg håber det bliver muligt fremover igen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Årsregnskabet blev gennemgået af formanden og godkendt uden anmærkninger.

4. Valg af bestyrelse
På valg:
– Anders Morten Grejs blev genvalgt
– Lars Hein blev genvalgt
– Marianne Simonsen blev genvalgt

Ikke på valg:
– Bodil Steen Rasmussen
– Nanna Reiter

Nyt bestyrelsesmedlem:
Anne Craveiro Brøchner vælges ind

5. Valg af revisor
Enighed om at fortsætte med BS Revision i Horsens

6. Indkomne forslag
Ingen 

7. Eventuelt
Intet

Dirigenten takker af for god ro til generalforsamlingen og giver ordet tilbage til formanden.